AVG

AVG

Iedere behandeling vindt plaats onder verantwoording van de hoofdbehandelaar (Maaike Westra). Over iedere cliënt vindt supervisie plaats. Supervisie kan soms gebeuren aan de hand van geluidsopnames van een behandelsessie met het kind. Deze opnames worden slechts voor supervisiedoeleinden gebruikt.

Flow4Kids hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder is ons privacy statement opgenomen waarin uitgelegd wordt hoe Flow4Kids met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).PRIVACYSTATEMENT Flow4Kids

Flow4Kids , gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66716799, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Flow4Kids met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 • Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Flow4Kids  persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) clienten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Flow4Kids;
 3. bezoekers van de website Flow4Kids;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Flow4Kids;
 5. alle overige personen die met Flow4Kids  contact opnemen of van wie Flow4Kids persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 • Verwerking van persoonsgegevens

Flow4Kids verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Door ouders en/of verzorgers over de cliënt (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) zijn verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de ouders en/of verzorgers van de cliënt of de cliënt zelf (als de leeftijd dit toelaat) worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. voortkomen uit video/audio-opnames tijdens sessies (dit wordt alleen gedaan met expliciete toestemming), voortkomen uit toepasingen zoals e-health, telepsy etc.
 • Doeleinden verwerking

Flow4Kids verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar de ouders/verzorgers van cliënt zelf om heeft gevraagd;
 3. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 4. Rechtsgrond

Flow4Kids verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene of zijn/haar ouders/verzorgers. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente, of zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 • Verwerkers

Flow4Kids kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Flow4Kids persoonsgegevens verwerken. Flow4Kids sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 • Persoonsgegevens delen met derden

Flow4Kids deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Flow4Kids deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 • Doorgifte buiten de EER

Flow4Kids geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Flow4Kids ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 • Bewaren van gegevens

Flow4Kids bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Flow4Kids hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van eventuele medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • Wijzigingen privacystatement

Flow4Kids kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Flow4Kids gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 • Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Flow4Kids te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Flow4Kids door een e-mailbericht te sturen naar judith@flow4kids.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Flow4Kids persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Flow4Kids door een e-mailbericht te sturen naar judith@flow4kids.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).